Formularz rejestracyjny

Contact Us
Imię
Nazwisko
Dotyczy tylko przedsiębiorców z Małopolski
Dotyczy tylko przedsiębiorców z Małopolski
Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanym formularzu rejestracyjnym: Spotkania B2B z przedsiębiorcami z Francji 23.11.2020, Spotkania B2B z przedsiębiorcami ze Szwecji 24.11.2020 oraz Spotkania B2B z przedsiębiorcami z Hiszpanii 25.11.2020, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Gmsynergy sp.z.o.o sp.kom (będące administratorem tych danych osobowych) i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest dokonanie wszelkich czynności składających się na proces realizacji obsługi przedmiotowych projektów. Uzyskane dane będą używane wyłącznie w związku z przeprowadzonymi spotkaniami biznesowymi z przedsiębiorcami. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują brakiem możliwości uczestnictwa w spotkaniach. *